издательство 'Морион'
издательство 'Морион' С нами - в будущее!
издательство 'Морион'
[Домой] [Еженедельник Аптека] [База данных]
[Компендиум OnLine] [Каталог ресурсов] [Фармстандарт]
 

Онкология
Онкология
т.12 №2 2010 г.
   ОБЗОР

  Роль матриксных металлопротеиназ (ммп) при злокачественных новообразованиях.
ІІ. Участие ммп в ангиогенезе, инвазии и метастазировании опухолей

И.И. Ганусевич

   ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

  Геомагнитная активность как фактор риска рака щитовидной железы (гипотезы, расчеты, обоснование)
П.Е. Григорьев, А.М. Вайсерман, Л.В. Мехова, М.Ю. Болгов, О.Ф. Безруков

  Некоторые демографические и эпидемиологические особенности возникновения рака молочной железы в различных этнических группах населения Крыма
Г.С. Нор, В.М. Соркин, О.В. Петрова, Ф.В. Киселев

  Поширеність раку шлунка в сім’ях із гострою лейкемією в потомстві
Н.І. Кіцера, О.З. Гнатейко, Р.С. Поліщук, З.В. Осадчук

  Особенности распространения злокачественных новообразований среди детского населения Азербайджана
А.Т. Амирасланов, Ф.А. Исмайлова, А.Ю. Казиев

  Роль молекулярных маркеров в диагностике распространенности рака легкого
и прогностическое значение опухолевых клеток в костном мозге

В.И. Стариков, А.С. Ходак, А.Н. Белый

  Комплексна терапія хворих із меланомою шкіри і саркомою м’яких тканин кінцівок та тулуба з використанням радіочастотної гіпертермії
С.І. Коровін, А.Ю. Палівець, В.Е. Орел, Н.М. Дзятковська, М.Ю. Кліманов, І.І. Дзятковська, М.О. Ніколов, А.В. Романов

  Ефективність різних схем гормонотерапії хворих на рак молочної залози залежно від менструального статусу, експресії рецепторів стероїдних гормонів та Her2/neu
В.Є. Жильчук

  Первинна медикаментозна резистентність до антрациклінових антибіотиків у хворих
з місцево-розповсюдженим раком молочної залози та можливості її подолання

Ю.О. Тимовська, В.М. Півнюк, Г.П. Олійніченко, В.Ф. Чехун

  Экспрессия рецепторов эстрогенов и особенности клинических проявлений рака молочной железы
И.Е. Седаков, И.И. Зинкович, О.П. Шатова

  Інтраопераційна катетеризація власної печінкової артерії при метастазах у печінці
Г.В. Бондар, І.Є. Сєдаков, Р.В. Іщенко

  Злокачественные опухоли сердца, особенности хирургического лечения
Г.В. Кнышов, Р.М. Витовский, Е.И. Топчу, В.В. Исаенко, В.Н. Бешляга, Маари Ахмед, А.А. Антощенко, А.З. Параций, Н.В. Воробьева

  Аутотрансплантація васкуляризованих комплексів тканин при одномоментній реконструкції дефектів орофарингеальної ділянки у хворих з місцево-поширеними злоякісними новоутвореннями порожнини рота та ротоглотки
І.Б. Щепотін, О.В. Кравець, І.В. Плахотній

   КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  Современные возможности терапии последствий гиперэстрогении у женщин репродуктивного возраста
И.И. Смоланка, Я.В. Антоновская

  Тактика ведения больного метастатическим колоректальным раком с изолированными метастазами в печени
А.А. Трякин

  Кампат в терапії хронічної лімфоцитарної лейкемії: досягнення і перспективи
І.А. Крячок

   ПРЕСС-РЕЛИЗ

  Компанія Берінгер Інгельхайм підтверджує безпеку телмісартану, доведену аналізом результатів лікування 50 000 пацієнтів, і категорично не погоджується із публікацією пана Sipahi et al, надрукованою в журналі Lancet Oncology за червень 2010 року

   ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

  Прогностическое значение определения катепсина и его эндогенных ингибиторов при опухолевой патологии
И.Л. Вовчук

   ОБМЕН ОПЫТОМ

  Опыт применения герцептина в лечении больных с запущенными формами
HER2-позитивного рака молочной железы

В.Н. Запорожан, С.Г. Бугайцов, В.В. Степула, С.А. Стороженко

  Бронхопластическая расширенная нижняя лобэктомия по поводу опухоли нижнедолевого бронха на фоне рубцового стеноза главного бронха и врожденной аплазии нижней доли левого легкого
А.И. Ладур, А.Ю. Попович, С.А. Панасенко

   КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ

  Морфологічна діагностика метастазів у лімфовузлах шиї та середостіння у хворих з підозрою на рак легені
Б.А. Болюх, С.М. Притуляк, С.А. Лисенко

   ИНФОРМАЦИЯ

  Європейський Консенсус щодо ведення хворих із диференційованою карциномою
щитоподібної залози (Частина І)

   РЕЦЕНЗИЯ

  Вірусні гепатити і рак печінки М.А. Андрейчин, В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копча (2010) ТДМУ: Укрмедкнига.
Б.Т. Білинський

   РЕДАКЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  Требования к авторам


Cпециализированное медицинское интернет-издание
для врачей, провизоров, фармацевтов, студентов
медицинских и фармацевтических вузов.
Ограничение ответственности

Copyright (c) MORION 1999-2019
издательство 'Морион'